Privatumo politika ir Pirkimo-pardavimo taisyklės

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip Monika Šliupienė, buveinės adresas: Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti interneto svetainėje www.monikasliupiene.lt (toliau – Interneto svetainė), mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar atvykus į buveinę.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Bendrovės buveinėje, Interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • informaciją, kurią renkame slapukų pagalba (detaliau apie tai žr. „Kokie slapukai naudojami šioje interneto svetainėje?“);
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate, teikdami mums užklausas, prašymus ar skundus (vardas, pavardė, el. pašto adresas, jūsų paklausimo tekstas). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate, norėdami dalyvauti mūsų organizuojamuose konkursuose, akcijose ir (ar) loterijose (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr. bei kiti duomenys, kuriuos prašysime pateikti pagal konkurso ar akcijos taisykles). Šiuos duomenis saugosime konkretaus konkurso, akcijos ir (ar) loterijos taisyklėse nustatytą terminą Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo asmens duomenis, siekdami dalyvauti konkurse, akcijoje ar loterijoje;
 • duomenis, kuriuos Jūs savo laisva valia, aktyviais veiksmais pateikiate (vardas, pavardė, komentaras, paklausimas ir kt.) patys mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (pvz., Facebook). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos;
 • bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar su mumis bendraudami. Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Įeinant į interneto svetainę 2 metai Unikalus ID
_gat Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doubleclick.net. Įeinant į interneto svetainę 1 minutė 1
_gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti. Įeinant į interneto svetainę 24 valandos Unikalus ID

Kur galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (vaizdo stebėjimas).

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime šioje Privatumo politikoje nustatytais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminams, jie bus ištrinami ar sunaikinami.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Pažadame, kad visais atvejais saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

 • el. paštu: info@monikasliupiene.lt
 • siunčiant paštu adresu Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva
 • atvykus į buveinę Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

Monika Šliupienė
Buveinės adresas: Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 646 98858
El. paštas: info@monikasliupiene.lt

Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2019 m. rugpjūčio 16 d.

_________________________________

Pirkimo – pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

Monika Šliupienė, ind. veiklos pažymos Nr. 650696 (toliau – Pardavėjas) ir šios sveitainės, www.monikasliupiene.lt lankytojas, fizinis ar juridinis asmuo, nusprendęs įsigyti paslaugą ar prekę el.būdu (toliau – Pirkėjas)

Šios paslaugų ar prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant paslaugą ar prekę el. parduotuvėje.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

3. Juridiniai asmenys;

4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje nurodo savo el.pašto adresą, pasirenka atsiskaitymo būdą, yra susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis ir atlieka apmokėjimą.

Asmens duomenų apsauga

Pirkėjas, užsakydamas paslaugas ar prekes arba po jų užsakymo, gavęs žinutę el.paštu privalo Pardavėjui nurodyti užsakymo įvykdymui būtinus Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, suderinti paslaugų priėmimo laiką ir vietą, prekių pristatymo LP Express ar Omniva paštomato adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

Įsigydamas paslaugas ar prekes šioje el.parduotuvėje ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtinta, kad sutinka, jog pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų ar prekių pardavimo tikslu el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų aar prekių pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini paslaugų suteikimui ar prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas ar prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų ar prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamos paslaugos atsisąkymą ar grąžinti prekę pateikdamas apmokėjimo įrodymą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo paslaugos įsigijimo ar prekės pristatymo dienos.

Sutarties negalima atsisakyti, jei ši galimybė apribota pagal LR įstatymus.

Paslaugų atsisakymo ar prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu paslauga nebuvo suteikta, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

Pirkėjas įsipareigoja už užsakytą paslaugą ar prekę atsiskaityti iš karto, prieš gaudamas paslaugą ar prekę.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę Pirkėjui pasirinkti paslaugos suteikimo vietą ir laiką bei LP Express ar Omniva paštomatus, kaip pristatymo adresą. Ši galimybė suteikiama, atsakant į el.pašto laišką, gaunamą po apmokėjimo įvykdymo. Laiškas su užsakymo patvirtinimu ir paštomato pasirinkimu yra siunčiama el.paštu, nurodytu, atliekant apmokėjimą.

Paslaugų į prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą vienu iš pateiktų būdų: naudojant Stripe apmokėjimo sistema arba atliekant pavedimą į Pardavėjo sąskaitą, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

Paslaugų ir prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

Pirkėjas įsipareigoja už paslaugas ar prekes sumokėti nedelsiant.

Tik gavus apmokėjimą už paslaugas ar prekes pradedamas formuoti paslaugų įvykdymas ar prekių siuntinys ir pradedami skaičiuoti paslaugų atlikimo ar prekių pristatymo terminai.

Paslaugų teikimas ir prekių pristatymas

Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti savo el.paštą, kuriuo bus siunčiamas užsakymo patvirtinimas.

Pirkėjas įsipareigoja paslaugas ar prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas paslaugų ar prekių pats priimti negali, o paslaugos suteiktos Pirkėjo nurodytamam asmeniui ar prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl paslaugų atlikomo ar prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pardavėjas įsipareigoja paslaugas atlikti pagal prie paslaugos nurodytus terminus, o prekes iššiųsti per 5 (penkias) darbo dienas po apmokėjimo bei informacijos apie prekių pristatymą gavimo.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu paslaaugos ar prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą.

Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų mokėjimo pavedimo ar užsakymo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

Rinkodara ir informacija

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos ar mokėjimo pavedimo formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. paštu: monika@sliupiene.lt

Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

Baigiamosios nuostatos

Šios paslaugų ar prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.